Privacy verklaring

Filoform B.V., gevestigd aan De Kraaldert 2, 4191 PH Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Kraaldert 2
4191PH Geldermalsen
T:+31 (0)88 998 1299
E: infonl@filoform.com
W: https://www.filoform.nl

De afdeling verkoop treed op als de Functionaris Gegevensbescherming van Filoform B.V. De afdeling verkoop is te bereiken via salesnl@filoform.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Filoform B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Filoform B.V. levert uitsluitend producten aan de zakelijke markt (b2b). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (bedrijfsgegevens)
 • Telefoonnummer  (zakelijk + directnummer mobiel)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (bedrijfsgegevens)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Filoform B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Filoform B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Filoform B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Filoform B.V.) tussen zit. Filoform B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: - niet van toepassing -

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Filoform B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen beide organisaties voor behandelen van offerteaanvragen en bestellingen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën.
 
Offerteaanvragen
Filoform B.V. verwerkt de onderstaande gegevens voor het uitbrengen van offertes. Deze gegevens worden vastgelegd in ons ERP-systeem. Voor actieve klanten van Filoform worden offertes voor een onbepaalde tijd bewaard en dienen als naslag werk. Bedrijven die een offerteaanvraag indienen, maar uiteindelijk niet overgaan tot een bestelling zullen na ca. 24 maanden als inactief worden geregistreerd in het ERP-systeem. Bij het inactief zetten van de betreffende klant zullen automatisch alle contactpersonen worden verwijderd uit het klantbestand. 
 
Gegevens offerteaanvraag:
 • e-mailadres
 • voor- en achternaam
 • aanhef (geslacht)
 • bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • adresgegevens bedrijf
 
Bestellingen:
Filoform B.V. verwerkt de onderstaande gegevens voor bestellingen. Deze gegevens worden vastgelegd in ons ERP-systeem. Gegevens die voortvloeien uit een bestelling hebben een fiscale bewaarplicht en dienen zeven jaar te worden bewaard. Filoform is wettelijk verplicht zijn administratie voor deze termijn te bewaren. Voor actieve klanten van Filoform worden bestellingen met hierin de persoonsgegevens voor een onbepaalde tijd bewaard en dienen als naslag werk. Bedrijven die langer dan zeven jaar geen bestelling hebben geplaats zullen als inactief worden geregistreerd in het ERP-systeem. Bij het inactief zetten van de betreffende klant zullen automatisch alle contactpersonen worden verwijderd uit het klantbestand. 
 
Gegevens bestellingen:
 • e-mailadres
 • voor- en achternaam 
 • aanhef (geslacht)
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer
 • adresgegevens bedrijf
 • afleveradres
 • naam contactpersoon afleveradres
 • telefoonnummer contactpersoon

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Filoform B.V. verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Filoform B.V. gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Filoform B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@filoform.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Filoform B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Filoform B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@filoform.com

Onze website maakt gebruik van een HTTPS beveiliging. HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@filoform.com, dan verwijderen wij deze informatie.