Verplichte training diisocyanaten

Veiligheid staat bij Filoform en de CRH groep op #1.

Vanwege nieuwe EU REACH regelgeving is het voor professionele gebruikers van PU harsen verplicht om een training te hebben gevolg in het veilig werken met diisocyanaten.

Op deze pagina vindt u alle informatie om uw medewerkers tijdig te informeren en certificeren voor het veilig werken met de polyurethaan kunstharsen van Filoform. 

Waarom is de training verplicht?
In Europa zijn er veel industrieën die werken met diisocyanaten waarbij de blootstelling aan vrije isocyanaat soms te hoog is. Als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan, kunnen diisocyanaten leiden tot een onomkeerbare overgevoeligheid. Bij het gebruik van de producten van Filoform is de kans op blootstelling uiterst laag, maar dat neemt niet weg dat bij onzorgvuldig gebruik er kans op blootstelling bestaat. Gedrag op de werkplek is de sleutel tot een veilig gebruik van diisocyanaten.

Om het potentiële risico aan te pakken, introduceert de EU REACH regelgeving een verplichte opleiding waardoor werknemers inzicht krijgen in de risico’s en hoe zij de blootstelling aan isocyanaten tot een minimum kunnen beperken.

REACH is een verordening van de Europese Unie, die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen risico’s van chemische stoffen en die tegelijkertijd de concurrentiepositie van de Europese chemische industrie versterkt. Op 4 augustus 2020 is er een beperking aan toegevoegd ten aanzien van diisocyanaten, gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de Europese Unie. De restrictie richt zich op sensibilisatie van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door diisocyanaten. Een opleiding is verplicht voordat met deze stoffen mag worden gewerkt.

Wie is verantwoordelijk voor het trainen van de werknemers die met diisocyanaten werken?
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn werknemers goed opgeleid zijn. Hij moet op verzoek van een bevoegde autoriteit kunnen aantonen dat zijn personeel gekwalificeerd is. Onopgeleide werknemers mogen deze producten per 24 augustus 2023 niet meer gebruiken.

Welke training moet er gevolgd worden? 
De European Diisocyante & Polyol Producers Association (ISOPA) en de European Aliphatic Isocyanates Producer Association (ALIPA) hebben samen met industriële partners een trainingsprogramma ontwikkeld om gebruikers van diisocyanaat te trainen volgens de EU-richtlijnen. Per juli 2022 hebben zij een online trainingsplatform gelanceerd. Voor het volgen van de trainingen kunt u terecht op de website https://isopa-aisbl.idloom.events/

De nieuwe REACH-restrictie vereist dat werknemers die met diisocyanaten omgaan, een opleiding volgen, afhankelijk van het gebruik . De wetgeving definieert 3 opleidingsniveaus: een basisopleiding (niveau I), een voortgezette opleiding (niveau II) en gevorderde opleiding (niveau III). Voor de verwerking van de producten van Filoform is een basisopleiding (niveau 1) vereist. Deze basisopleiding is te volgen als een online training.

Voor wie en voor welke producten van Filoform is dit van toepassing?
De verplichte training is van toepassing voor professionele gebruikers (voor consumenten gebruik is de training niet verplicht) van de polyurethaan kunstharsen van Filoform. Om gebruikers te informeren over de verplichte training is onderstaande zin toegevoegd aan de veiligheidszinnen op de Filoform productverpakkingen.

EU restrictie: Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

De training is verplicht voor de onderstaande producten:

 • FiloFill P2654 (Giethars + Gietmoffen)
 • FiloFill P2600 (Pers-wikkelmof)
 • FiloSlim P2662 (FiloSlim-wikkelmof)
 • PUR hars 2234, 2235, 2236, 2566 (Doorvoerdichtingen type MD1, MD2, MD3, MD4, MD5)

 

Informatie omtrent verplichte training: 

Op de website safeusediisocyanates.eu vindt u alle informatie (Engelstalig) over de verplichte training.
Op de website isopa-aisbl.idloom.events kunt u de trainingen terugvinden.

Voor het verwerken van de PU-harsen van Filoform dient de onderstaande training te worden gevolgd:

048 Toepassing van polyurethaanproducten in de bouwsector - Polyurethaanlijmen, -dichtingsmiddelen en -schuim, rechtstreeks uit kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur aangebracht (met uitzondering van spuitapplicatie*)

*Spuitapplicatie: Hiermee worden toepassingen bedoeld waarbij polyurethaan onder druk wordt gespoten waarbij nevel ontstaat. 

Trainingsprogramma - duur ca. 30 minuten

In deze training (zelfstudie programma) worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Inleiding
 • Wat zijn diisocyanaten
 • Hoe overgevoeligheid kan ontstaan
 • Persoonlijke gezondheid
 • Noodmaatregelen
 • Gedragsbeveiliging
 • Nationale codes

Dit programma wordt afgesloten met een quiz. Nadat u alle modules volledig heeft bekeken en geslaagd bent voor de quiz, ontvangt u een certificaat dat u als PDF kan downloaden en uitprinten.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste informatie. 

 • Online te volgen (Web-based).
 • De Nederlandse trainingen zijn per juni 2022 beschikbaar.
 • Duur training ca. 30 minuten (Presentatie ca. 20 minuten / Test ca. 10 minuten).
 • Test met 10 meerkeuze vragen.
 • 8 van de 10 vragen moeten minimaal correct zijn om te slagen.
 • Indien de test niet wordt behaald kan deze opnieuw worden gedaan. 
 • Na voltooiing ontvang je een certificaat. 
 • Kosten: €5,- p.p.

 

FAQ

Wat zijn diisocyanaten?
Er zijn meerdere soorten diisocyanaten, waarvan de belangrijkste zijn: methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) en tolueendiisocyanaat (TDI); en hexamethyleendiisocyanaat (HDI). Samen met polyolen vormen zij de bouwstenen van polyurethaan. Polyurethaan ontstaat door de chemische reactie tussen diisocyanaten en polyolen; wanneer deze met elkaar worden gemengd ontstaat er een polymeer. Polyurethanen zouden niet bestaan zonder diisocyanaten en polyolen.

Wat zijn de toepassingen?
Polyurethanen worden voor een breed scala aan toepassingen gebruikt om allerlei soorten consumenten- en industriële producten te maken. De waardeketen is zeer divers en varieert van toepassingen in de auto-industrie tot gebouwen, apparaten, matrassen, schoenen, lijmen, afdichtingsmiddelen, etc. Dankzij de veelzijdigheid en unieke eigenschappen blijft de lijst met toepassingen groeien en komen er voortdurend nieuwe, innovatieve polyurethaanproducten op de markt.

Zijn diisocyanaten veilig?
Net als bij elk chemische product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende risicobeheer- en veiligheidsmaatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat er vrijwel geen diisocyanaten in afgewerkte artikelen zijn terug te vinden. Diisocyanaten worden alleen als reactieve chemische stoffen gebruikt; ze reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden dus tijdens de reactie opgebruikt.

Is het veilig om met de kunstharsen van Filoform te werken?
Er bestaan 3 soorten van blootstelling die een gevaar met zich mee kunnen brengen.

De 1e is opname door de mond en de 2e is via contact met de huid. Bij een juiste verwerking van de hars en het dragen van de voorschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en het toepassen van algemene hygiëne regels, er geen contact is met de hars en het risico op blootstelling is uitgesloten

De 3e blootstellingsroute is via inademing van de stof. Om hier meer inzicht in te verkrijgen heeft Filoform een onafhankelijk onderzoeksbureau (TAUW) ingeschakeld. Metingen hebben aangetoond dat de kunstharsen van Filoform veilig gebruikt kunnen worden.

Beschrijving van de test (TAUW)
Om er zeker van te zijn dat deze test representatief is voor de meest ongunstige arbeidsomstandigheden zijn alle werkzaamheden uitgevoerd in een niet-geventileerde binnenruimte. Monsters zijn genomen met een persoonlijke luchtmonsternemer (PAS), waarbij lucht uit de ademzone van de werknemer over één dagdeel werden afgenomen.

Test conclusie (TAUW)
Er is geen diisocyanaat aangetoond (De detectiegrens is 0,1 μg/m³). De concentratie diisocyanaat waaraan de werknemer werd blootgesteld, ligt hiermee ver onder de blootstellingslimiet van 20 μg/m³. Er kan dus geconcludeerd worden dat er geen risico voor de gezondheid van de werknemers te verwachten is bij het verwerken van de Filoform polyurethaanhars. Er zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig om inademing van MDI te voorkomen.

Kan je allergisch worden voor diisocyanaten?
Ja, dit is mogelijk. isocyanaten hebben een sensibiliserende werking. Sensibilisatie betekent dat een persoon na herhaalde blootstelling allergisch kan worden voor de stof. Als de persoon eenmaal gesensibiliseerd is, krijgt hij elke keer dat hij opnieuw in contact komt met de stof (zelfs bij zeer lage concentraties) een allergische reactie. Bij herhaald huidcontact kan dit leiden tot een huidreactie en bij herhaald inademen van de stof tot ademhalingsproblemen (beroeps astma).

Inademen van de stof is onder normale omstandigheden vrijwel uitgesloten. Tijdens niet gesloten verwerking in combinatie met temperaturen boven de 50ºC, in niet geventileerde ruimten, kunnen er situaties ontstaan waarbij de blootstellingslimiet wordt overschreden. Bij het op de voorgeschreven wijze gebruiken van de Filoform polyurethaanharsen, komen dergelijke situaties niet voor. 

Zijn er alternatieven voor polyurethaan?
Ja, dit zijn o.a. epoxyharsen. Maar de bezwaren die kleven aan het gebruik van epoxyharsen bij kabelmoffen met betrekking tot het ontwikkelen van een allergie zijn vele malen ernstiger dan bij polyurethanen. 

Zullen PU-harsen en -kitten of -lijmen in de handel blijven?
Ja, de beperking is enkel gericht op het vermijden van onveilig gebruik van diisocyanaten, niet op een beperking van de beschikbaarheid van producten. Vanwege de unieke eigenschappen in veel toepassingen zullen PU-harsen en -kitten of -lijmen gewoon beschikbaar blijven.

Ik ben een wederverkoper/distributeur. Wat moet ik doen?
Geef de informatie die u van uw productleveranciers ontvangt door aan uw klanten.

Hoe zit het met PU-producten voor consumentengebruik?
De nieuwe verordening geldt alleen voor professionele gebruikers en de industrie. Voor consumentengebruik is enkele jaren geleden al een aparte beperking van kracht geworden.

Op welke datum wordt deze verordening van kracht?
De nieuwe verordening is aangenomen op 4 augustus 2020 en werd op 24 augustus 2020 van kracht. Sindsdien is er gewerkt aan het beschikbaar stellen van een trainingsprogramma. De Nederlandse training zijn vanaf juni 2022 beschikbaar. De gebruikers van PU-producten dienen uiterlijk op 24 augustus 2023 opgeleid en gecertificeerd te zijn.

Heeft de leverancier (Filoform) een bevestiging nodig van zijn klant (de ontvanger van het product dat diisocyanaat bevat)?
Nee, de leverancier (Filoform) moet ervoor zorgen dat de professionele of industriële klant informatie krijgt over de opleidingsvereisten. Dat de klant of gebruiker die informatie effectief leest of zelfs de ontvangst ervan bevestigt, is niet vereist door de verordening. Verder moet de leverancier (Filoform) volgende informatie op de verpakking vermelden: “per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”. Een bevestiging van ontvangst van de klant is niet vereist.

Hoe zullen de opleidingssessies georganiseerd worden? Moet de leverancier de opleiding verstrekken?
De leverancier (Filoform) moet garanderen dat de opleiding volgens de vereisten van de beperking beschikbaar is voor de gebruikers. Leveranciers hoeven zelf geen opleidingssessies te organiseren. Daarom bereidt FEICA, samen met ISOPA en ALIPA, de brancheverenigingen van producenten van diisocyanaat, opleidingsmateriaal voor in overeenstemming met de wettelijke vereisten in alle talen van de Europese Unie. Het opleidingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld via een e-learning platform dat de mogelijkheid biedt voor online opleiding, webinar-sessies of opleiding in een leslokaal gegeven door externe opleiders of georganiseerd in het bedrijf. De leverancier is ervoor verantwoordelijk dat hij zijn klanten informatie verstrekt over de opleiding, en de werkgever moet ervoor zorgen dat de opleiding effectief gevolgd wordt door zijn werknemers en dat de informatie over deze opleidingen bijgehouden wordt.

Heeft u vragen over de training of wilt u meer informatie over diisocyanaten?
Neem dan contact op met onze verkoopafdeling via het telefoonnummer 0345-588220, of mail ons via salesnl@filoform.com.
Voor meer informatie over diisocyanaten kunt u ook terecht op de website van Safe use of Diisocyanates: https://www.safeusediisocyanates.eu/what-are-diisocyanates